Prima pagină

scoala-gimnaziala-i-alex-bratescu-voinesti-targoviste

Ultimele noutați

Procedură operațională – Organizare probe practice orale si inspectie speciala concurs ocupare posturi 2022

REZULTATELE TRAGERII LA SORȚI DIN DATA DE 24.05.2022, ORA 12.00,
A TEMELOR PRIVIND SUSȚINEREA INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – SESIUNEA 2022, SUSȚINUTE ÎN UNITATEA NOASTRĂ

ANUNȚ BURSE ELEVI

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022,

SEMESTRUL II

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației nr.5870/22.12.2021, începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022, vor fi acordate următoarele tipuri de burse, dacă sunt îndeplinite și criteriile specificate mai jos:

  1. BURSĂ DE MERIT:
  1. Pentru elevii claselor VI-VIII,  bursa de merit se acordă elevilor care au avut în anul școlar 2020-2021 media generală anuală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe fiecare semestru din anul școlar 2020-2021.
  • Pentru elevii claselor a V-a  , bursa de merit se acordă elevilor care au avut la sfârșitul semestrului I al anului școlar în curs media generală semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestrul I .

*Elevii beneficiari ai acestui tip de bursă vor depune la secretariat, până cel târziu la data de 14.02.2022 , o copie a unui extras de cont deschis pe numele lor și copia cărții de identitate pentru elevii perste 14 ani, respectiv o copie a certificatului de naștere a elevului sub 14 ani.

*In cazul în care părintele dorește ca bursa să fie virată în contul său, pe lângă extrasul de cont bancar deschis pe numele părintelui și copia cărții de identitate a părintelui, se va depune și copia documentului de identitate al elevului după cum e precizat la alineatul de mai sus.

Toți elevii beneficiari ai bursei de merit depun fizic documentele solicitate, chiar dacă au transmis în semestrul I. Vă rugăm ca documentele depuse să fie cele solicitate, nu foi de hârtie cu un număr de cont notat pe ele ( Extrasul cu numărul de cont trebuie sa fie emis de bancă sau sa fie descărcat din aplicația băncii astfel încât să fie vizibil și numele posesorului de cont).

  1. BURSĂ DE STUDIU:
  1. Pentru elevii claselor VI-VIII,  se acordă bursă de studiu dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-au avut la sfârșitul anului școlar 2020-2021 media anuală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru în anul școlar anterior;

-venitul mediu net lunar pe membru de familie , pe ultimele 3 luni anterioare cererii (octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021) să nu fi fost mai mare de 1524 lei .

  • Pentru elevii claselor a V-a , se acordă bursă de studiu dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-au avut la sfârșitul semestrul I al anului școlar 2021-2022 media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru I;

-venitul mediu net lunar pe membru de familie , pe ultimele 3 luni anterioare cererii (octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021) să nu fi fost mai mare de 1524 lei .

Pentru obținerea acestui tip de bursă toți elevii de mai sus, ce îndeplinesc condițiile de medie și absențe, vor depune un dosar cu:

-Cerere tip.

-copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori).

-adeverință cu media generală anuală și numărul absențelor nemotivate pe fiecare semestru din anul scolar 2020-2021 pentru elevii claselor VI-VIII.

-adeverință cu media generală a semestrului I și numărul absențelor nemotivate din semestrul I ale anului scolar current, 2021-2022.

-adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la bursele primite de aceștia pentru perioada specificată(octombrie, noiembrie, decembrie 2021).

-adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc sau declaratie notarială ca nu a avut venituri in lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021.

-adeverințe de la primăria de domiciliu din care să rezulte că familia nu realizează venituri din activități agricole sau care este venitul net realizat lunar în perioada menționată mai sus.

-alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri

-alte documente justificative

-anchetă socială efectuată de personalul din cadrul Primăriei de domiciliu .

– Copie extras cont pe numele elevului sau părintelui și copie CI/certificate naștere elev potential beneficiar și copie CI părinte.

  1. BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL

Bursa de ajutor social nu este condiționată de medie ci doar de situația materială a familiei și pot beneficia toți elevii de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII- a.

Pot beneficia de bursă socială :

  1. Elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar de 762 lei pe membru de familie , pe ultimele 12 luni (ianuarie 2021-decembrie 2021). Elevul major/părintele elevului minor sau reprezentantul legal al elevului minor, depune un dosar cu următoarele documente :

– Cerere tip.

-copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)

-adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată

-adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaratie notarială ca nu au avut venituri în perioada 01.01.2021-31.12.2021.

-alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri

-alte documente justificative

– Copie extras cont pe numele elevului sau părintelui și copie CI/certificate naștere elev potential beneficiar și copie CI părinte.

ATENȚIE-depun toate documentele de mai sus și elevii care au depus un  astfel de dosar la începutul anului școlar întrucât bursele se revizuiesc la început de semestru.

  • Elevii orfani sau crescuți de 1 părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora s-a instituit o măsură de protecție socială. Elevul major/părintele elevului minor sau reprezentantul legal al elevului minor, depune un dosar cu următoarele documente, în funcție de situația elevului conform mențiunilor de mai sus :

– Cerere tip

-copie certificat nastere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani;

-copie certificat deces parinte – pentru copiii orfani;

-documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție social, hotărâre judecătorească în copie și docummente în original privind alocații/indemnizații/bani de buzunar primite de elevul aflat sub protecție socială;

-declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la cresterea copilului și că nu este căsătorit, după caz.

-copie hotărâre de divorț dacă este cazul.

-alte documente justificative din care să reiasă că părintele crește singur copilul.

– Copie extras cont pe numele elevului sau părintelui și copie CI/certificate naștere elev potential beneficiar și copie CI părinte.

            Pentru situații pe care considerați că documentele solicitate sunt neclare în situațiile menționate la acest punct, vă rugăm să transmiteți pe adresa de e-mail scoala2_targoviste@yahoo.com un mail cu subiectul bursa ajutor social punctul 2 iar în mail să specificați numele dumneavoastră, numele elevului și clasa la care este elev si un numar de telefon la care să răspundeți iar în cel mai scurt timp posibil vă vom contacta telefonic pentru a clarifica situația. Vă rugăm să încercați ca solicitările de informații suplimentare să ni le adresați din timp pentru a vă putea încadra în termenul maxim de depunere a documentelor. Dosarele trebuie să fie complete la data depunerii, deci nu se admite depunerea ulterioară a completărilor la dosar.

  • Elevii care au deficiențe / afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, boli care se regăsesc specificate în Ordinul nr.5870/2021 publicat pe site-ul școlii. Elevul major/părintele elevului minor sau reprezentantul legal al elevului minor, depune un dosar cu următoarele documente :

– Cerere tip

-copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;

-certificat eliberat de medicul specialist (tip A5), în original, și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei

– Copie extras cont pe numele elevului sau părintelui și copie CI/certificate naștere elev potential beneficiar și copie CI părinte.

TOȚI ELEVII CE VOR BENEFICIA DE BURSE DE AJUTOR SOCIAL VOR PIERDE BURSA ÎN LUNA ÎN CARE AU ACUMULAT 10 ABSENȚE NEMOTIVATE (10 ORE DE CURS)/LUNĂ.

DOSARELE COMPLETE PENTRU BURSELE DE STUDII ȘI BURSELE DE AJUTOR SOCIAL SE DEPUN PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 14 FEBRUARIE 2022 LA SECRETARIAT.

Formulare cereri burse:

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Școala Gimnazială ”I.Al.Brătescu-Voinești” Târgoviște, la data de 10.01.2022,este de 83,05% din totalul celor 59 de angajați.

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 va avea loc luni, 13 septembrie 2021, ora 17.45, în curtea școlii

Festivitatea se va desfășura cu respectarea ORDINULUI comun – Ministerul Educației (nr. 5.196/3.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1.756/3.09.2021) – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică